De specialist in de bouw, techniek & industrie

Ik zoek werk in de

Bouw

Techniek

Industrie

Volledig uitgebreid zoeken
Alle vacatures

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden van Flexcraft Detaned BV

1. Algemeen
Deze voorwaarden zijn, tenzij anders overeengekomen, van toepassing op alle overeenkomsten tussen Flexcraft Detaned BV en Opdrachtgever.
Van deze voorwaarden kan slechts schriftelijk worden afgeweken. Mondelinge mededelingen binden Flexcraft Detaned BV niet.
Eventuele voorwaarden van Opdrachtgever zijn niet van toepassing, tenzij anders overeengekomen.

2. Werkzaamheden
Flexcraft Detaned BV handelt als intermediair en commissionair bij het plaatsen van ZZP’ers op projecten van Opdrachtgever. Als commissionair handelt Flexcraft Detaned BV voor rekening en risico van de ZZP’ers, waarbij zij onder meer op eigen naam voor de door de ZZP’ers verrichte werkzaamheden aan Opdrachtgever factureert. De ZZP’ers kunnen hun werkzaamheden verrichten tegen aanneemsom of in regie. Flexcraft Detaned BV zal zich - zonder dat op haar een leveringsverplichting rust - ervoor inspannen dat de met Opdrachtgever overeengekomen ZZP’ers beschikbaar zijn voor het verrichten van de overeengekomen werkzaamheden, maar aanvaardt in geval van niet beschikbaarheid geen enkele aansprakelijkheid.

3. Uitvoering
De navolgende bepalingen zijn van toepassing:
- De ZZP’ers mogen uitsluitend in overleg op een ander dan het in de opdrachtbevestiging genoemde project geplaatst worden; de voor het in de opdrachtbevestiging genoemde project geldende voorwaarden blijven onverkort van toepassing;
- De door de Opdrachtgever in acht te nemen opzegtermijn bedraagt vijf werkdagen;
- Indien de prestaties van een ZZP’er onverhoopt achterblijven bij de verwachtingen, is Opdrachtgever, zonder dat daarvoor door hem het tarief verschuldigd zal zijn, binnen 16 werkuren bevoegd Flexcraft Detaned BV te verzoeken de betreffende ZZP’er te vervangen en de relatie met betrekking tot die ZZP’er met onmiddellijke ingang te beëindigen.
- De ZZP’ers verrichten hun werkzaamheden zelfstandig en naar eigen inzicht, zonder leiding en toezicht van u als opdrachtgever van Flexcraft Detaned BV (de zgn ‘derde’ vanuit de DBA wetgeving), waarbij u als opdrachtgever van Flexcraft Detaned BV louter de voortgang en de kwaliteit van de door de ZZP’ers verrichte werkzaamheden mag controleren. U kunt als opdrachtgever van Flexcraft Detaned BV wel aanwijzingen of instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht.
- Opdrachtgever staat er voor in dat de ZZP’ers hun werkzaamheden op de afgesproken tijden en onder verantwoorde arbeidsomstandigheden kunnen verrichten.
- Opdrachtgever is verplicht alle wettelijke bepalingen met betrekking tot onder meer arbeidsomstandigheden en veiligheid te respecteren, bij gebreke waarvan ZZP’ers bevoegd zijn hun werkzaamheden te staken, of op te schorten, zulks onverminderd de verplichting van Opdrachtgever tot doorbetaling van het overeengekomen tarief;
- Door ondertekening van de urenbrieven van Flexcraft Detaned BV gaat Opdrachtgever akkoord met de door de ZZP’er opgevoerde uren en de door deze verrichte werkzaamheden en verplicht hij zich tot betaling.

4. Aansprakelijkheid
Flexcraft Detaned BV is nimmer aansprakelijk voor de feitelijk uitvoering en kwaliteit van de verrichte werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid ligt voor de door hen verrichte werkzaamheden, volledig bij de ZZP’ers.
Opdrachtgever vrijwaart Flexcraft Detaned BV voor alle vorderingen van derden (waaronder ook werknemers en contractanten van Opdrachtgever), verband houdende met de door de ZZP’ers verrichte werkzaamheden.
Daarnaast vrijwaart Opdrachtgever Flexcraft Detaned BV voor alle andere mogelijke vorderingen ter zake schade, hoe dan ook veroorzaakt door de ZZP’ers.

5. Betaling
Betaling dient binnen 14 dagen na facturering zonder korting of verrekening plaats te vinden op de door Flexcraft Detaned BV aangegeven rekening.
Alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Flexcraft Detaned BV moet maken om Opdrachtgever tot naleving van deze voorwaarden te dwingen, komen ten laste van Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 15% van het door Opdrachtgever verschuldigde bedrag met een minimum van € 500,=.
Op verzoek van Flexcraft Detaned BV zal Opdrachtgever in de vorm van een bankgarantie tot een in redelijkheid door Flexcraft Detaned BV te bepalen bedrag zekerheid stellen voor de nakoming van zijn bestaande en toekomstige verplichtingen, zulks op straffe van verbeurte van een boete van
€ 500,= per dag dat Opdrachtgever in gebreke blijft.

6. Reclames
Reclames met betrekking tot de hoogte van het door Flexcraft Detaned BV gefactureerde bedrag dienen binnen 8 dagen na factuurdatum schriftelijk en gespecificeerd kenbaar gemaakt te worden. Reclames ontvangen na verval van de 8 dagen termijn, alsmede onvoldoende gespecificeerde reclames worden door Flexcraft Detaned BV niet in behandeling genomen.

7. Voortijdige beëindiging/opschorting
Flexcraft Detaned BV is bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen of, naar haar keuze, op te schorten, indien Opdrachtgever zijn verplichtingen niet nakomt of indien er, naar het oordeel van Flexcraft Detaned BV, reële aanwijzingen zijn (waaronder beslag, negatieve kredietinformatie, dreigend faillissement of dreigende surseance) dat Opdrachtgever in de toekomst zijn verplichtingen niet na zal kunnen komen.

8. Relatiebeding
Opdrachtgever garandeert dat Opdrachtgever en/of feitelijk en/of formeel aan Opdrachtgever gelieerde ondernemingen of personen tijdens of binnen 12 maanden na beëindiging van de overeengekomen werkzaamheden (dan wel andersoortige werkzaamheden), geen via Flexcraft Detaned BV ingeschakelde/te bemiddelen ZZP’ers zal benaderen of tewerk zal stellen zonder schriftelijke toestemming van Flexcraft Detaned BV, zulks op straffe van een direct opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare schadevergoeding van € 25.000,- voor iedere overtreding, dan wel naar keuze van Flexcraft Detaned BV een niet voor rechterlijke matiging vatbare schadevergoeding van € 250,- per dag of gedeelte van een dag dat de schending van de garantie voortduurt. Partijen stellen vast dat de schadebedragen tenminste de vooraf door partijen berekende en vastgestelde schade betreft die Flexcraft Detaned BV wegens de schending van de garantie zal lijden. Dit onverminderd het recht van Flexcraft Detaned BV om daarnaast in ieder individueel geval de eventueel hoger geleden schade te vorderen.

9. Geschillen
Eventuele geschillen tussen Flexcraft Detaned BV en Opdrachtgever, voortvloeiende uit of verband houdende met deze overeenkomst, kunnen met uitsluiting van elke andere rechter worden onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Rotterdam, onverminderd het recht van Flexcraft Detaned BV zich tot andere relatief bevoegde rechter te wenden. Op alle overeenkomsten van Flexcraft Detaned BV is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Actuele projecten

Wij mogen werken voor