De specialist in de bouw, techniek & industrie

Ik zoek werk in de

Bouw

Techniek

Industrie

Volledig uitgebreid zoeken
Alle vacatures

Antidiscriminatiebeleid

De bedrijfsvoering van de verschillende B.V.’s en activiteiten die vallen onder Flexcraft Group B.V. is er op gericht om werkzoekenden een eerlijke kans op werk te geven, ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Bij de werving en selectie worden werkzoekenden gelijk behandeld doordat zij uitsluitend worden beoordeeld op criteria die functie-gerelateerd zijn.

Onder discriminatie wordt verstaan: bewust of onbewust mensen uitsluiten of ongelijk behandelen op basis van persoonlijke kenmerken: leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele geaardheid, handicap, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etniciteit of nationaliteit.

Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

  • Flexcraft Group B.V. wijst iedere vorm van discriminatie af.
  • Verzoeken van opdrachtgevers om bij de werving en selectie rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.
  • Flexcraft Group B.V. werft en selecteert op basis van legitieme, functie-gerelateerde criteria.
  • Flexcraft Group B.V. tolereert niet dat medewerkers discriminerend worden bejegend door derden. Onder medewerkers wordt hier tevens verstaan de werknemers die werkzaamheden verrichten onder leiding en toezicht van een opdrachtgever.
  • Onze medewerkers zijn geïnformeerd en getraind; zij hebben een eigen verantwoordelijkheid om alert te zijn op verzoeken van opdrachtgevers met een discriminatoir karakter, dergelijke verzoeken te herkennen en er zorg voor te dragen dat er geen medewerking aan wordt verleend.
  • Indien zich een discriminerend verzoek voordoet bij een opdrachtgever dan zal de Business Unit Manager, in overleg met de Directie, een maatwerk aanpak vaststellen om dit met de opdrachtgever te bespreken, wat in de uiterste zin kan leiden tot het einde van de samenwerking.

Actuele projecten

Wij mogen werken voor